PODATKI

Ułatwiamy prowadzenie biznesu i podejmowanie właściwych decyzji.

 

Zapewniamy wszechstronne wsparcie w obszarze:

• Doradztwa podatkowego w zakresie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zawiązanej z tymi obowiązkami.

• Prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie.

• Sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania wsparcia w tym temacie.

• Reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.