KSIĘGOWOŚĆ

Odpowiadamy za Twoje finansowe bezpieczeństwo.

Świadczymy profesjonalne usługi księgowe wszystkim podmiotom gospodarczym – bez względu na ich wielkość oraz formę prawną. Oferujemy wszechstronną obsługę, która jest dostosowywana do potrzeb i specyfiki danej firmy, a przede wszystkim – zgodna z przepisami ustawy o rachunkowości.

•   Prowadzimy pełną księgowość, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu, rejestr VAT, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zapewniamy kontynuację prowadzenia ksiąg rachunkowych w razie przejęcia usług w trakcie roku.
•   Sporządzamy i przekazujemy do Urzędów Skarbowych deklaracje podatkowe – CIT, PIT, VAT, przygotowujemy sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i inne), sprawozdania z transakcji obrotu wewnątrzunijnego, sprawozdania statystyczne.
•   Zajmujemy się naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Sporządzamy listy płac, prowadzimy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także sporządzamy wszelkie niezbędne deklaracje.

W ramach naszego wsparcia dbamy również o regulację procesów biznesowych, w oparciu o analizę relacji koszty-przychody-zysk oraz wpływy-wydatki. Oferujemy więc wsparcie przy planowaniu, sterowaniu i kontroli wszelkich procesów lub projektów naszych klientów, poprzez przygotowywanie i udostępnianie potrzebnych do tego informacji.